အီမာဒို

ထိေသစားေသ ပိုးသတ္ေဆးခဲ

EMADO 10 WDG

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးခဲ (၅-၁၀)ဂရမ္

အီမာဒို(၁၀)ဒဗလ်ဴဒီဂ်ီ ေရေဖ်ာ္ေဆးခဲသည္ အင္းဆက္ပိုးမ်ားကို အေၾကာဆြဲ၍ ေသေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဂၚဖီႏွင့္  ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ေသာ စိန္ကြက္ဖလံႏွင့္ ယင္ျဖဴမ်ား၊ စပ်စ္တြင္က်ေရာက္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ အညိဳေဖ်ာ့ေရာင္ ပန္းသီးဖလံႏွင့္  စပ်စ္ႏြယ္ဖလံေတာင္မ်ား၊ ျငဳပ္၊ ဆလပ္၊ ေျပာင္းခ်ဳိႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္ တို႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ သီးထိုးပိုး၊ ရြက္စားပိုးမ်ားကို  ႏွိမ္ႏွင္ရာတြင္  အသံုးျပဳရသည္။

စပါး၊ ၀ါ၊ ပဲႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုသီႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးပင္မ်ားတြင္   က်ေရာက္ ေသာ လိပ္ျပာဖလံမ်ဳိး၀င္ ပိုးေလာက္ေကာင္မ်ား ႏွိမ္ႏွင္ရာတြင္ ထိေရာက္သည္။ ပိုးဟပ္ႏွင့္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားလည္း ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္သည္။ ၄င္းသည္ ထိေသႏွင့္ စားေသ အာနိသင္ရွိၿပီး လိပ္ျပာဖလံမ်ဳိး၀င္ ပိုးေလာက္ေကာင္မ်ားကို  အဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၌   ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္သည္။