ေရႊေတာင္သူအဆီဖိတ္


ပင္လံုးပ်ံ႕အရည္ေဖ်ာ္ပိုးသတ္ေဆးမႈန္႔
Active Ingredient: Acephate ……….. 75% WP
ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၄၀-၅၀)ဂရမ္

  • ေအာ္ဂင္ႏိုေဖာ့စဖိတ္အုပ္စု၀င္ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ထိေသစားေသႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ ေရေဖ်ာ္ပိုးသတ္ေဆးအမႈန္႔ျဖစ္ ပါသည္။
  • သီးႏွံမ်ဳိးစံုတို႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ စုပ္စားပိုး၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး၊ ပြင့္ေထြးရြက္ေထြးပိုး၊ မႊားပင့္ကူနီ၊ သီးထိုးယင္တို႔ကို ႏွိမ္နင္းႏိိုင္ပါသည္။