ေရႊေတာင္သူ (Atrazine)

ေျပာင္းေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

Active Ingredient: Atrazine ……… 50%SC

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၃၀-၄၀)စီစီ

  • ေျပာင္း၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ႀကံခင္းအတြင္းေပါက္ေရာက္ေသာ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ား၊ ျမက္မံုညႇင္းမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ၁ႏွစ္ခံျမက္မ်ားကို ႏိွမ္နင္းႏိုင္ေသာေရြးခ်ယ္ေပါင္း သတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ျမက္ကြမ္းသီးေလး၊ ၀က္လာ၊ တလိုင္းေခါင္း၊ ပုဇြန္စာ၊ ဟင္းႏုႏြယ္ဘူးေပါက္၊ ျမက္မံုညႇင္းတို႔ကို ႏိွမ္နင္းႏိုင္သည္။