ေရႊေတာင္သူ ေျမပဲအထူးသီးသန္႔

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ႏိုင္ထရိုဂ်င္(N) …….. 10%
ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O3) ……… 5%
ပိုတက္ဆီယမ္ (K2O) …….. 5%
(Molybdenum) ……… 3%
Amino Acid ………. 7%

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၅၀)စီစီ

  • အပင္၏အရြက္မ်ား အစိမ္းေရာင္ေတာက္လာျခင္း။
  • ပန္းမ်ားမ်ားပြင့္ေစျခင္း။
  • ပန္းပြင့္ညီေစၿပီး သေႏၶေအာင္မႈေကာင္းေစျခင္း။
  • စြယ္ကန္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစျခင္း။
  • ေဘာက္သီးမ်ား မျဖစ္ေပၚေစျခင္း။
  • အေတာင့္ အေရအတြက္မ်ားေစျခင္း။
  • ဆီထြက္ႏႈန္းေကာင္းေစၿပီး အဆံျပည့္ေစျခင္း။