ေရႊေတာင္သူ စတား(၂)

ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

Active Ingredient:    Quizalofop P-ethyl    …………. 10%Ec

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၃၀-၅၀)စီစီ

  • ထိေသ အာနိသင္ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲပုပ္၊ ႏွမ္း၊ ပန္းႏွမ္း၊ ေနၾကာ၊ ေျမပဲ၊ ၀ါ၊ အာလူး၊ င႐ုတ္၊ ခရမ္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္အျခားရြက္ျပန္႔မ်ဳိး ရာသီ သီးႏွံအားလံုးငွက္ ေပ်ာ၊ သေဘၤာ၊ သရက္၊ စပ်စ္၊ ေရွာက္၊ လိေမၼာ္စသည့္ သစ္သီးပင္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ပင္ခင္းမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္တတ္ေသာ ေပါင္းမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမစာ၊ ၀မ္းဘဲစာ၊ ဆင္ငို၊ ေခြးၿမီးပုပ္၊ ပန္းေတာ္ျမက္၊ လက္သဲခြ၊ ေလးခြျမက္၊ ပန္းေတာ္ျဖဴ၊ ညိဳ၊ ျမက္ႀကိမ္စသည့္ ျမက္မ်ဳိးမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏုိင္ပါသည္။