ေရႊေတာင္သူ စတား(၁)

ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

Active Ingredient: Fomesafen …………. 25%SL

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၃၀-၄၀)စီစီ

  • ထိေသ အာနိသင္ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ေပါင္းပင္အရြက္ႏွင့္ အျမစ္တို႔မွ အလြယ္တကူ စုပ္ယူႏိုင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခံ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ားႏွင့္ ျမက္မ်ဳိးမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။
  • မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲပုတ္၊ စိုက္ခင္းအတြင္းရွိ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ား ျမတ္မံုညႇင္း အုပ္စု၀င္ေပါင္းမ်ားႏွင့္ ျမက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႏိွမ္နင္းႏိုင္သည္။