ေရႊေတာင္သူေဖာ့စ္

ထိေသစားေသ အဆိပ္ေငြ႕အာနိသင္ရွိပိုးသတ္ေဆး
Active Ingerdient: Chlorpyrifos ………….. 48%EC
ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၄၀-၆၀)စီစီ

ေဖာ့စဖိတ္ဓာတ္ေပါင္းအုပ္စု၀င္ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
ထိေသ  စားေသႏွင့္  အဆိပ္ေငြ႕အာနိသင္ရွိသည္။ အၫြန္႔၊ အပြင့္ႏွင့္ အရြက္ ေအာက္ဘက္ရွိ  စုပ္စားပိုးမ်ား၊  ေျမတြင္းေအာင္းပိုးမ်ားကိုပါ  ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။ ေဆးဖ်န္းထားေသာ သီးႏွံစိုက္ခင္းတြင္  ဖ်က္ပိုးမ်ား  ထပ္မံ ေရာက္လာျခင္း မရွိေအာင္ ဟန္႔တားႏိုင္သည္။