ေရႊေတာင္သူဘီႏို


ပင္လံုးပ်ံ႕မိႈေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေဆး

Active Ingredient: Benomyl ……….. 50%WP

ေရ(၄)ဂါလန္ေဆးမႈန္႔ (၄၀-၈၀) ဂရမ္

  • သီးႏွံမ်ဳိးစံုတြင္ က်ေရာက္ေသာ မိႈေရာဂါမ်ားစြာကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည့္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ မိႈေရာဂါကာကြယ္ ကုသေဆးျဖစ္သည္။
  • မ်ဳိးေစ့ေဆာင္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ မ်ဳိးေစ့လူးႏွယ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္။
  • အရြက္ႏွင့္အျမစ္မ်ားမွ စုတ္ယူႏိုင္သည္။
  • ေျမေဆာင္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ ေျမတြင္ ပက္ဖ်န္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။