ေရႊေတာင္သူဖိုက္တာ

စပါးေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

Active Ingredient: Fenoxaprop-p-ethyl    …………. 13%WP
  Pyrazosulfuron    …………   7%WP
  Quinclorac   …………. 50%WP

ေရ(၄)ဂါလန္၀င္ ေဆးမႈန္႔ (၂၀-၂၅)ဂရမ္

  • စပါးပင္ ထိခိုက္မႈမရွိပဲ ေပါင္းပင္ကိုသာ ေသေစႏိုင္သည့္အစြမ္းထက္ ထိေသႏွင့္ ပင္လံုးျပန္႔အာနိသင္ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • တိုက္႐ိုက္ အေစ့ခ်က်ဲခင္းတြင္ ေပါင္းစေပါက္ၿပီး (၁၀-၁၅)ရက္အတြင္း ေရြးေျပာင္းစိုက္ခင္းတြင္ ေပါင္းစေပါက္ၿပီး (၃-၅)ရြက္ထြက္ခ်ိန္အတြင္း သံုးစြဲရ မည္။
  • ျမက္အုပ္စု၀င္ေပါင္းပင္မ်ား၊ မံုညႇင္းအုပ္စု၀င္ေပါင္းမ်ား၊ ရြက္ျပန္႔အုပ္စုေပါင္း မ်ားျဖစ္ေသာ ျမက္သီး၊ ျမက္ခ်ဳိ၊ ၀မ္းဘဲစာ၊ လက္သဲခြ၊ ျမက္ႀကိမ္၊ ျမက္မံု ညႇင္းစိမ္း၊ မံုညႇင္း၀ါ၊ မႈိ၊ တို၊ လယ္ေလးညႇင္း၊ ႀကိတ္မႈန္႔၊ ပုဇြန္စာ၊ ကေတာက္ဆတ္၊ ေရကၫႊတ္ႏွင့္ လယ္ပဒူ တို႔ကို ႏွိမ္နင္းႏုိင္ပါသည္။