ေရႊေတာင္သူပရို

ထိေသႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ အစြမ္းထက္မႈိသတ္ေဆး

Active Ingredient: Prochloraz            …………. 10%EC
  Propiconazole    ………….     40%EC

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၅-၁၀)စီစီ

  • ထိေသႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ အစြမ္္းထက္မိႈသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ၊ ကိုင္းေျခာက္ေရာဂါ၊ ေတာက္တဲ့ၿမီးေရာဂါ၊ ေဒါင္းနီးေရာဂါ၊ သံေခ်းမိႈေရာဂါ၊ အသီးပုပ္၊ အၫြန္႔ပုပ္၊ ပင္စည္ပုပ္၊ ခါးရိေရာဂါ၊ ဖားဥမိႈေရာဂါ၊ မွဲ႕ေျပာက္စြန္းေရာဂါ၊ စပါးဂုတ္က်ဳိးေရာဂါ၊  ရြက္ညိဳေျပာက္ေရာဂါ၊ မီးခိုးေရာင္ မိႈေရာဂါ၊ ေစာပင္နာက်၊ ေႏွာင္းပင္နာက်မိႈေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနုိင္ပါသည္။
  • ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္  ကုသေဆးအျဖစ္  အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။