ေရႊေတာင္သူဒိုင္လုိေဖာ့(စ္)

ထိေသစားေသ အဆိပ္ေငြ႕အာနိသင္ရွိပိုးသတ္ေဆး

Active Ingredient: Dichlorvos ……… 25%EC
Chloripyrifos ……… 10%EC

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၃၀-၄၀)စီစီ

  • ေအာ္ဂင္ႏိုေဖာ့စ္စဖိတ္အုပ္စု၀င္ အဆိပ္ေငြ႕အာနိသင္ရွိေသာ ပိုးသတ္ေဆး (၂)မ်ဳိး ေပါင္းစပ္ထားသည္။
  • ဖ်က္ပိုးမ်ား၏ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းကို တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းလဲက် ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္။
  • သီးႏွံမ်ဳိးစံုတြင္ က်ေရာက္ေသာ စုပ္စားပိုး၊  သီးလံုးေဖာက္ပိုး၊ မႊားပင့္ကူနီမ်ားကိုလည္း ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။
  • ထယ္ေၾကာင္းမ်ားအတြင္း ပက္ျဖန္းေပးျခင္းျဖင့္ ေျမတြင္းေအာင္ပိုးမ်ားကိုလည္း ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။