ေရႊေတာင္သူဒိုင္မိသိုေမာ့စ္

ပင္လံုးပ်ံ႕ပိုးသတ္ေဆး

Active Ingredient:    Dimethomorph        …………. 50%WP

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၂၀-၃၀) ဂရမ္

  • ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ (Morpholine) အုပ္စု၀င္ မိႈသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ေဆးထိရာ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံံ႔စိမ့္၀င္၍ ပင္စည္မွ တစ္ဆင့္ ရြက္ၫြန္႔ဖ်ားမ်ားအထိ ေဆးအာနိသင္ ေရာက္ရွိသြားေစသည္။
  • ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ မိႈ၏ဆဲလ္နံရံျဖစ္ေပၚမႈကို   ေထာက္လွမ္းဟန္းတား၍ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ   ေဆးျဖစ္သည္။
  • သီးခြံေခ်ာေမြ႕ေတာက္ပေစေသာ အဆီပါ၀င္သျဖင့္ ဖရဲ၊ စပ်စ္၊ သံပုရာ တို႔တြင္ မွဲ႔စြန္း၊ ဂြၽတ္တက္၊ ေနေလာင္ကြက္တို႔ ကင္းစင္၍ အေရာင္အဆင္းႏွင့္ အရသာကို   ေကာင္းမြန္ေစသည္။