ေရႊေတာင္သူဆိုက္ပါေဖာ့(စ္)

ထိေသစားေသႏွင့္ ဖ်က္ပိုးဥသတ္ပိုးသတ္ေဆး

Active Ingredient: Cypermethrin …… 4%EC
Profenofos   …… 40%EC

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၃၀-၄၀)စီစီ

  • ေအာ္ဂင္ႏိုေဖာ့စဖိတ္အုပ္စုႏွင့္ ပိုင္ရီသ႐ြိက္အုပ္စု ေဆး(၂)မ်ဳိးေပါင္းစပ္ထားေသာ အစြမ္းထက္ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။
  • ထိေသစားေသအာနိသင္ရွိ အပင္အတြင္း ထိုးေဖာက္စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔အား ေကာင္းမြန္သည္။
  • ဖ်က္ပိုးဥမ်ားကို ေသေစႏိုင္သည္။
  • မိတ္ေဆြသားရဲေကာင္မ်ား ေသေၾကဖ်က္ဆီးမႈနည္းပါးၿပီး၊ ေဆးဖ်န္းၿပီးလွ်င္ အပင္အတြင္း ထိုးေဖာက္စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔အား  ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ကိုက္ဖ်က္စားေသာ ဖ်က္ပိုး၊ စုပ္စားပိုး၊ သီးလံုးပိုး၊ ရြက္ထြင္းပိုး၊ ရြက္လိပ္ပိုးမ်ားကို အထူးႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။