ေရႊေတာင္သူဆာလဖာ

မိႈသတ္ေဆး မႊားပင့္ကူနီ သတ္ေဆး

Active Ingredient: Sulphur ………. 80%DF

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၂၀-၄၀)ဂရမ္

  • သီးႏွံဖ်က္မိႈေရာဂါမ်ားႏွင့္ မႊားပင့္ကူနီတို႔ကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည့္ အစြမ္းထက္မိႈသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ကန္႔ဓာတ္ပါ၀င္သျဖင့္ အပင္အစာခ်က္လုပ္အားေကာင္း၍ အပင္ႀကီးထြားမႈကို အားေပးၿပီး၊ သီးႏွံအေရအေသြးႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေစ ပါသည္။
  • သီးႏွံပင္မ်ားအား ေလာင္ကြၽမ္းထိခိုက္မႈ မရွိပါ။
  • မႊားပင့္ကူနီက်ေရာက္ပါက တစ္ဧကလွ်င္ ေဆးမႈန္႔(၂-၅)ကီလို ေဖ်ာ္စပ္ အသံုးျပဳပါ။