ေရႊေတာင္သူင႐ုတ္အထူးသီးသန္႔

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ေဆးရည္(၅၀)စီစီ

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ႏိုင္ထရိုဂ်င္(N) …….. 16%

ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O3) ……… 10%

ပိုတက္ဆီယမ္ (K2O)…….. 20%

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

  • င႐ုတ္ပင္မ်ား အျမစ္သစ္အထြက္ျမန္ျခင္း၊ အျမစ္ဖြဲ႕စည္းမႈေကာင္းျခင္း၊ အခက္အလက္၊   အရြက္အထြက္ျမန္ျခင္း။
  • ပန္းပြင့္မ်ား၊ ၀တ္မႈန္ကူးမႈေကာင္းမြန္ေစၿပီး အသီးတင္ႏႈန္းမ်ားျခင္း။
  • င႐ုတ္သီးေတာင့္ အတင္မ်ား၍ ႀကီးထြားျခင္း၊ အေရာင္အေသြးေကာင္းျခင္း။
  • ပိုးမႊားေရဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း။
  • ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ အထြက္ႏႈန္း သိသိသာသာတိုးျခင္း။