ေရႊေတာင္သူကာဘင္ဇာ

ထိေသႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ အစြမ္းထက္မႈိသတ္ေဆး

Active Ingredient: Hexaconazole ………….   5%EC
  Carbendazim …………. 35%EC

ေရ(၄)ဂါလန္ ေဆးရည္ (၂၀-၃၀)စီစီ

  • ဘန္ဇီမီဒါဇိုးလ္ အုပ္စု၀င္ ေဆး(၁)မ်ဳိးႏွင့္ ထ႐ိုင္ရာဇိုးလ္ အုပ္စု၀င္ေဆး(၁)မ်ဳိး ေရာစပ္ထားေသာ  ထိေသႏွင့္ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ  အစြမ္းထက္ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • အသီးပုပ္၊ ပင္စည္ပုပ္၊ ခါးရိေရာဂါ၊ ဖားဥမိႈေရာဂါ၊ မဲွ႔ေပ်ာက္စြန္းေရာဂါ၊ စပါးဂုတ္ က်ဳိးေရာဂါ၊ ရြက္ႏုေပ်ာက္ေရာဂါ၊ မီးခိုေရာင္မိႈေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ကုသႏိုင္ပါသည္။
  • မ်ဳိးေစ့ေဆာင္ေရာဂါမ်ားကို မ်ဳိးေစ့လူးနယ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး၊ ေျမေဆာင္ေရာဂါမ်ား အတြက္  စိုက္ေျမာင္းအတြင္း ပက္ျဖန္းေပးျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိွမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။