ေရႊေတာင္သူကာတတ္

 

ထိေသ၊ စားေသႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕ပိုးသတ္ေဆး

Active Ingredient: Cartap Hydrochloride ……….. 95%WP

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၂၀-၄၀)ဂရမ္

  • ထိေသ၊ စားေသႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္ၿပီး အင္းဆက္မ်ားကို အစာမစားခ်င္ေအာင္ျဖစ္၍ ေသဆံုးေစသည့္ ပိုးသတ္ေဆး(၁)မ်ဳိး ျဖစ္သည္။
  • ႀကံ၊ ၀ါ၊ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္း၊ ေနၾကာ၊ ေျမပဲ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေဂၚဖီ၊ ပန္းမံုလာ၊ အာလူးႏွင့္ စပါးသီးႏွံမ်ားေပၚတြင္ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ စုပ္စားပိုးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ဖ်က္၀ါးစားပိုးမ်ားအားလံုးကို ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည့္ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။