ေတာ့(ပ္)

ပင္လံုးပ်ံ႕ပိုးသတ္ေဆး

Active Ingredient: Thiamethoxam …….. 14.15%SC
Lambda-Cyhalothrin ………. 10.6%SC

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၁၀-၂၀)စီစီ

  • တိေသ/စားေသ အာနိသင္ရွိ ပိုးသတ္ေဆး (၁)မ်ိဳးႏွင့္ ပင္လံုးပ်ံ႕ အာနိသင္ရွိ ပိုးသတ္ေဆး (၁)မ်ိဳးတုိ႔ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ပိုးသတ္ေဆး သစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
  • စပါး၊ ၀ါ၊ င႐ုတ္၊ သခြား၊ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္သီးႏွံမ်ဳိးစံုတြင္ က်ေရာက္သည့္ စုပ္စားပိုးမ်ားကို ထိေရာက္ဆံုး သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္သည့္ ထိေသ စားေသ၊ ပင္လံုးပ်ံ႕ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ဖ်က္ပိုးမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပဳတ္က် ေသေစႏိုင္စြမ္းရွိသည္။