ရွှေတောင်သူ (15:15:15+7S)၊ (21:0:0+S:24)၊ (11-9-18) သုံး၍ ပြောင်းဖူး စိုက်ခြင်း (Shwe Thit Oo)

ရွှေတောင်သူ (15:15:15+7S)၊ (21:0:0+S:24)၊ (11-9-18) သုံး၍ ပြောင်းဖူး စိုက်ခြင်း (Shwe Thit Oo)