စူပါစတား

ထိေသစားေသ အဆိပ္ေငြ႕အာနိသင္ရွိပိုးသတ္ေဆး

Active Ingredient : Chlorpyrifos       …………. 50%EC
Cypermethrin    …………. 5%EC

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၂၀-၄၀)စီစီ

  • ေအာ္ဂင္ႏိုေဖာ့စဖိတ္အုပ္စုႏွင့္ ပိုင္ရီသ႐ိုက္အုပ္စု (၂)မ်ဳိးေပါင္းစပ္ထားေသာ အစြမ္းထက္ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ေဆး(၂)မ်ဳိးေပါင္းစပ္ထားသျဖင့္ အာနိသင္ ပိုမိုထက္ျမတ္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးခံ ႏိုင္ရည္ရွိေသာ ဖ်က္ပိုးမ်ားကို အထူးႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။
  • ပုန္းခိုေနေသာဖ်က္ပိုးမ်ား၊ စုပ္စားပိုး၊ ျခစ္စားပိုး၊ ကိုက္စားပိုးမ်ားႏွင့္ ေျမတြင္းေအာင္း ဖ်က္ပိုးမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။