စူပါေပါင္းရွင္း

ေရြးခ်ယ္မဲ့ေပါင္းသတ္ေဆး

Active Ingredient: Glyphosate(Iso propylammonium Salt) …………. 48% SL

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၁၀၀-၂၅၀)စီစီ

  • ကလိုင္ဇင္းဒ႐ိုင္ေဗးတစ္အုပ္စု၀င္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိၿပီး ေရြးခ်ယ္မဲ့ေပါင္း သတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ရာသီေပါင္း၊ ႏွစ္ရွည္ေပါင္းမ်ား၊ အဆစ္၊ ပင္စည္ဥ အစရွိသည့္တို႔မွ မ်ဳိးပြားေသာ (က်ဴ၊ ကိုင္း၊ သက္ကယ္၊ သဖန္း၊ ေျမဇာႏွင့္ ျမက္မံုညႇင္း)စသည့္ ေပါင္းမ်ဳိးမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္သည္။
  • အျခားေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည္။

 

သတိျပဳရန္

ရြံႏြံ႕အနည္အႏွစ္မ်ားပါေသာ ေရေနာက္မ်ား၊ ေရငန္မ်ားျဖင့္ ေရာစပ္မသံုးရ။ အာနိသင္ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။