စူပါေပါင္းစင္

ပင္လံုးပ်ံ႕ေရြးခ်ယ္စပါးေပါင္းသတ္ေဆး

Active Ingredient: Bispyribac-Sodium ……… 10%EC

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးရည္ (၂၀)စီစီ

  • ပိုင္ရီမီသေနာ သိုင္အိုဘန္ဇိုရိတ္ အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ပင္လံုးျပန္႔အာနိသင္ရွိ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္္။
  • စပါးခင္းတြင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ ျမက္မ်ဳိးမ်ား၊ ျမက္မံုညႇင္းႏွင့္ရြက္ျပန္႔ေပါင္း မ်ားကို စပါးစိုက္ၿပီး (၁၀-၁၄) ရက္ (ေပါင္းပင္ ၃-၅ ရြက္ထြက္ခ်ိန္) တြင္ ပက္ဖ်န္းေပးရမည္။
  • ျမက္သီး၊ ၀မ္းဘဲစာ၊ ျမက္မံုညႇင္းအ၀ါ၊ ျမက္မံုညႇင္းအစိမ္း၊ ျမက္ကြမ္းသီးေလး၊ တလိုင္းေခါင္း၊ လယ္ေလညႇင္း၊ ကေတာက္ဆတ္၊ လယ္ပႏူေပါင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။