စူပါေပါင္းကင္း

ေရြးခ်ယ္မဲ့ေပါင္းသတ္ေဆး

Active Ingredient: Paraquate ……. 27.6% SL

ေရ(၄)ဂါလန္ ေဆးရည္ (၁၀၀-၁၂၀)စီစီ

  • ဘိုင္ပိုင္ရီဒိုင္လီယမ္အုပ္စု၀င္ ေရြးခ်ယ္မဲ့ထိေသ အာနိသင္ရွိ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
  • ထိေသေပါင္းသတ္ေဆး အမ်ဳိးအစားျဖစ္သျဖင့္ ေဆးျဖင့္ထိေသာ အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုး လွ်င္ျမန္စြာ ေလာင္ကြၽမ္းေျခာက္ေသြ႕သြားသည္။
  • ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာေပါင္းမ်ား – တစ္နွစ္ခံျမက္မ်ဳိးမ်ား၊ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ဳိးမ်ား အျပင္ ႏွစ္ၾကာရွည္စြာ  စြဲၿမဲေပါက္ေရာက္ေနေသာ ေပါင္းပင္မ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔   ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။

သတိျပဳရန္
အယ္လ္ကာလီပါပစၥည္းမ်ား (အထုူးသျဖင့္ ငန္ေသာေရမ်ား) ရြံႏြံ႔မ်ားႏွင့္ ေရာစပ္အသံုးမျပဳရပါ။