စူပါဖိုးဂ်ီ(4G)

ထိေသ၊ စားေသ၊ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိပိုးသတ္ေဆးခဲ

Active Ingredient: Cartap Hydrochloride …….. 4%G

  • ဆစ္ပိုးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးပိုးသတ္ေဆးခဲျဖစ္သည္။
  • စပါးစစ္ပိုး၊ ျဖဳတ္ပိုးမ်ား၊ က်န္စစ္ပိုးမ်ားႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားတြင္ လ်င္စြာက်ေရာက္တက္သည့္ ပ်၊ ေလွးပိုးႏွင့္ ရြက္ထြင္းပိုးတို႔ကို စြမ္းအားျမႇင့္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည့္ ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ရွိပိုးသတ္ေဆးခဲ ျဖစ္ပါသည္။
  • စပါးစစ္ပိုး၊ စုပ္စားပိုးႏွင့္ အျမစ္ပိုးမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ တစ္ဧကလွ်င္ (၂-၄)ကီလို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။