စူပါပီ

ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၂၀-၅၀)ဂရမ္

အာဟာရဓါတ္ပါ၀င္မႈ

ႏိုက္ထရိုဂ်င္(N)………….10%

ေဖာ့စ္စဖိတ္(P2O5)……………..52%

ပိုတက္ဆီယမ္(K2O)…………… 20%

Microelements Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, S

  • ပက္ဖ်န္းၿပီးသည္ႏွင့္ ပန္းမ်ားမ်ားပြင့္ျခင္း၊ အဖူးအပြင့္မ်ားမေၾကြျခင္း။
  • ၀တ္မႈန္႔ကူးရာတြင္ အေထာက္အကူေပးျခင္း။
  • အျမစ္မ်ားခိုင္မာအားေကာင္းေစ၍ အာဟာရဓာတ္ကို ပိုမိုရယူစားသံုးႏိုင္ျခင္း။
  • အပင္ကို ေလာင္ေစေသာ(Chloride)ဓာတ္မ်ားမပါ၀င္သျဖင့္ သီးႏွံမ်ိဳးစံု အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။