ကားဒီးလက္

မႈိေရာဂါကာကြယ္ကုသေဆး

Active Ingredient: Mancozeb ……. 80%WP

ေရ(၄)ဂါလန္တြင္ ေဆးမႈန္႔ (၄၀)ဂရမ္

  • ထိေသအာနိသင္ရွိ မိႈေရာဂါ ကာကြယ္ကုသေဆးျဖစ္သည္။
  • အပင္ေပၚတြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ မိႈေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကာကြယ္ကုသႏိုင္ၿပီး  ေျမေဆာင္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူးနယ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
  •  နီမီစပိုး(၃)ဆႏွင့္ ေလာင္းဇင္(၃)ဆ ေရာစပ္ပက္ျဖန္းျခင္းျဖင့္ သီးႏွံအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ မိႈေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကာကြယ္ကုသရာတြင္ ပို၍ ထိေရာက္ပါသည္။
  • အနည္းလို အာဟာရဓာတ္မ်ားျဖစ္သည့္ မဂၢနီးစ္ႏွင့္သြပ္ဓာတ္မ်ား   ပါ၀င္သျဖင့္  အပင္အတြက္ အာဟာရကို ရရွိေစသည္။